fbpx

Uppdrag & utbildningar

Här är ett axplock av mina uppdrag, tidigare anställningar och utbildningar. Referenser finns om du så önskar.

UPPDRAG

Samtalsterapeut, coach och organisationskonsult, Trustworthy Communications AB

2019 – nuvarande

 • VD och grundare av mitt eget företag, där jag är verksam som:
 • Ledarskapscoach stärker chefer i sitt ledarskap och i förändring med handfasta verktyg, coaching och kommunikation
 • Samtalsterapeut för individer och grupper, där jag använder mig av KBT, psykosyntes och schematerapi
 • Karriär- och livscoach, personlig utveckling och mental träning som hjälper individer att finna nya vägar i arbets- och privatlivet. Coachar och erbjuder samtalsstöd till medarbetare för att främja ett hållbart arbetsliv
 • Organisations- och kommunikationskonsult med fokus på att utveckla och stötta chefer och ledningsgrupper i den dagliga verksamheten och i förändring

Ett axplock av mina genomförda företagsuppdrag:

 • Coachat ledare i ett ledarskapsprogram på en kommunikationsbyrå
 • Tagit fram och genomfört en workshop för ett designföretag
 • Genomfört konflikthantering och kartläggning av arbetsplats på ett globalt IT-bolag
 • Tagit fram marknads- och kommunikationsplan för att globalt telekombolag
 • Genomfört en workshop på en kommunikationsbyrå
 • Coachat medarbetare i ett eget framtaget outplacementprogram
 • Coachat arbetssökande hos en underleverantör till Arbetsförmedlingen
 • Coachat studenter på Yrkeshögskolan under deras LIA-praktik

Kommunikationsstrateg, Preem

2018 – 2019

 • Kommunikationsrådgivare, där jag stöttade VD och ledningsgruppen vid framtagningen av Preems nya strategier
 • Kommunikationsansvarig för ett antal affärsområden
 • Projektledare för hållbarhetsredovisningen

Seniorkonsult, Narva

2016 – 2018

 • Projektledare och kommunikationsrådgivare för ett antal utvalda kunder
 • Ansvarig för att driva arbetet i kunduppdragen och säkerställde att dessa följde uppsatta mål, budget och tidsplan

Kommunikationsansvarig, Bactiguard

2014 – 2016

 • Ansvarig för intern, extern och finansiell kommunikation
 • Rådgivning och stöd till ledning och chefer kring kommunikation, externt och internt
 • Projektledare för årsredovisning, årsstämma och ny webbplats

Nordisk kommunikationsansvarig, Pernod Ricard Nordic

2012 – 2014

 • Konsultuppdrag med övergripande ansvar för den interna och externa kommunikationen inom Norden och Baltikum
 • Ansvarig för att leda ett nordiskt och baltiskt kommunikationsnätverk
 • Redaktör och skribent för webbplats, intranätet och ett digitalt nyhetsbrev
 • Projektledare ny webbplats och intranät

Informationsansvarig internkommunikation, B&B Tools

2012

 • Uppdrag med ansvar för att leda och utveckla den interna kommunikationen i Norden
 • Coachade och stöttade ledning och chefer i kommunikationsrelaterade frågor
 • Teamledare för två internkommunikatörer
 • Nära samarbete med HR, med fokus på förändringskommunikation

Kommunikationsstrateg, Ericsson

2012

 • Konsultuppdrag, kommunikationsrådgivare för ett antal globala projekt
 • Kommunikation om säljprocesser, verktyg och nytt . arbetssätt

Interninformationsansvarig och ansvarig för IR, Tradedoubler

2011

 • Uppdrag där jag coachade ledningsgruppen och linjechefer i kommunikation, medlem i ledningsgruppen
 • Stöttade ledningen och HR i genomförandet av outsourcing av en avdelning med utbildning/träning och kommunikationsplanering
 • Etablerade och säkerställde en väl fungerande kommunikationsstruktur

Kommunikationsansvarig Group IT, Nordea

2010 – 2011

 • Ansvarig för den interna och externa kommunikationen, medlem i IT-ledningsgruppen
 • Kommunikationsrådgivare till ledningsgruppen, linjechefer och projektledare
 • Ansvarig för ett nordiskt och baltiskt kommunikationsnätverk för kommunikatörer

Nordisk kommunikationskonsult, Nordea

2005 – 2010

 • Intern kommunikationskonsult på Nordeas centrala informationsavdelning 
 • Coachade och gav råd till chefer, ledningsgrupper och projektledare vid större förändringar
 • Planerade och genomförde kommunikationsutbildningar för chefer  

Ett axplock av mina uppdrag som kommunikationskonsult:

 • Coachade och utbildade kontorschefer vid implementering av nytt arbetssätt med hjälp av rollspel och budskapsträning etc
 • Kommunikationsstöd och rådgivning till ledningsgrupp och linjechefer vid outsourcing av verksamhet till Polen, däribland framtagning av en helt ny process för kommunikation vid outsourcing, kommunikationsplanering, budskapsträning, Q&A, målgruppsanalys
 • Kommunikationsrådgivning och coaching vid framtagning av ny säkerhetslösning för kort för att säkerställa en lyckad lansering, både internt och externt

Kommunikationskonsult, Skatteverket

2004 – 2005

 • Strategisk rådgivare och medlem i IT-ledningsgruppen
 • Stöttade IT-ledningen och chefer i samband med en större organisationsförändring
 • Etablerade och ansvarade för ett kommunikationsnätverk och genomförde kommunikationsutbildningar

Kommunikatör, SEB-koncernen

1989 – 2002

 • Diverse roller som kommunikatör, webbredaktör och säljcoach.
 • Coachade IT-chefer och genomförde krisberedskapsövningar för IT-chefer inför millennieskiftet.

UTBILDNINGAR

Psykoterapeutprogrammet, Svenska Institutet för kognitiv psykoterapi

2023 – 2026

 • Utbildning för att bli legitimerad psykoterapeut. Utbildningen omfattar 6 terminer på halvfart, 90 hp, och inkluderar föreläsningar, seminarier, eget klientarbete under handledning, (både i grupp och individuellt) samt egenterapi.

Psykologi, Mittuniversitetet

2023

 • Fristående kurser om vardera 7,5 hp som består av: Ledarskap och samtalsmetodik, Organisation, individ och förändringsarbete samt Klinisk psykologi. Pågående kurser som slutförs i december.

Psykologi, Lunds Universitet

2023

 • Fristående kurs om 7,5 hp: Att leda och följa i förändring. Fokus på ledarskap, medarbetarskap, systemiskt perspektiv och förändringsarbete samt praktiska övningar för att skapa effektiva team och ett tydligt ledarskap.

Psykologi, Stockholms Universitet

2022 – 2023

 • Fristående kurser om vardera 7,5 hp som består av: Organisationspsykologi, Arbetspsykologi, Stress och hälsa i arbetslivet, Kognitiv psykologi, Utvecklingspsykologi, Biologisk psykologi och Socialpsykologi.

Diplomerad mindfulnessinstruktör steg 1, Mindfulnesscenter

2023

 • Utbildning till mindfulnessinstruktur som består av teori och praktiska övningar som även inkluderar egen träning och uppsats.

Schematerapi, Svenska Institutet för kognitiv psykoterapi

2022 – 2023

 • Utbildning i schematerapi, en vidareutveckling av kognitiv beteendeterapi. Består av modulerna A – D, för att bli certifierad schematerapeut.

Kognitiv beteendeterapi (KBT), steg 1, Svenska Institutet för kognitiv psykoterapi 

2021 – 2022

 • Utbildning i kognitiv beteendeterapi steg 1 under 1,5 år som inkluderade psykologi, psykopatalogi, psykoterapeutiska metoder, vetenskapsteori, yrkesetik och andra etiska frågor samt handledning

Introduktionsutbildning KBT och schematerapi, Svenska Institutet för kognitiv psykoterapi

2021

 • 50 timmar introduktionsutbildning inom KBT och schematerapi

Ledning av människor och organisationer under förändring, Sveriges Lantbruksuniversitet

2020

 • Fristående kurs om 7,5 poäng med praktiska verktyg inom förändringsarbete och förändringsstrategier som underlättar såväl planeringen som genomförandet och uppföljningen av förändringsprocesser.

Organisation, pedagogik, arbetsmiljö och hälsa, Örebro Universitet

2020

 • Fristående kurs om 7,5 poäng om vad som påverkar organisationers psykosociala arbetsmiljö och utveckling med fokus på hälsofrämjande arbetsmiljö och en hållbar utveckling av verksamheter.

Samtalscoach, Humanova

2018 – 2019

 • Tvåårig utbildning till diplomerad coach, där första året handlar om personlig utveckling och andra året fokuserar på coaching av individer och grupper.
 • Certifierad coach via EMCC, som är en global organisation för coacher och mentorer

Motiverande samtal, Humanova

2020

 • Utbildning i en samtalsmetod och ett förhållningssätt, som syftar till att motivera individer till nya beteenden och förändring.

Sociala medier, Företagsuniversitetet

2014

 • Kurs med fokus på hur sociala medier kan användas som ett strategiskt verktyg för att nå och kommunicera med relevanta målgrupper

Filosofie kandidatexamen sociologi, 180 poäng, Stockholms Universitet, Stockholm

2002 – 2005

 • 90 poäng sociologi, 60 poäng pedagogik samt 30 poäng företagsekonomi

Diplomerad affärskommunikatör, DIHM, IHM Business School, Stockholm

1997 – 1999

 • Tvåårig utbildning till affärskommunikatör med ett avslutande examensarbete.